Privacyverklaring StaffHunters.

Inleiding

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ingesteld om de privacy van iedere EU-burger te beschermen.

Een belangrijk doel van de AVG is om burgers beter in staat te stellen om te kennis te nemen welke gegevens over hen worden verzameld en geeft hen de mogelijkheid daartegen bezwaar aan te tekenen.

Middels deze privacyverklaring informeert Staff Hunters , haar ingeschreven kandiaten, opdrachtgevers over de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de dienstverlening van Staff Hunters. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op de aan Staff Hunters gelieerde vennootschappen en de activiteiten die onder een (andere) handelsnaam worden aangeboden.

1. Gegevens van ingeschreven kandidaten

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij van ingeschreven kandidaten?

Staff Hunters verwerkt van haar ingeschreven kandidaten (hoofdzakelijk) de volgende gegevens:

– NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats;

– Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, evt. postadres;

– Overige persoonsgegevens: nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat;

– Werkverleden: curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens;

– Beschikbaarheid: gegevens over beschikbaarheid,

– Contactmomenten: Om u goed van dienst te zijn worden contactmomenten via telefoon en email geregistreerd;

— Het verwerken van ‘IP adressen en ‘User Agent’.

In sommige gevallen worden meer gegevens verwerkt, bijvoorbeeld ten behoeve van een re- integratie traject.

Bijzondere persoonsgegevens

Staff Hunters verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, of als daarvoor een (andere) wettelijke grondslag bestaat.

1.3 Waarom gebruikt Staff Hunters deze persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten?

Wij gebruiken de in 1.1 genoemde persoonsgegevens (gedeeltelijk) om de overeenkomst uit te voeren die wij hebben gesloten met onze opdrachtgever (uw toekomstig werkgever), te weten het zoeken naar de juiste kandidaten voor de openstaande functie bij de opdrachtgever.

1

1.4 Gebruik door derden

Het kan voorkomen dat de opdrachtgever uw gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een antecedenten onderzoek.

Staff Hunters kan uw gegevens ook verstrekken aan derden, indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

2. Gegevens van opdrachtgevers en intermediairs

2.1 Welke persoonsgegevens verwerkt Staff Hunters van opdrachtgevers ?

Staff Hunters verwerkt onder meer de volgende gegevens van opdrachtgevers:

– NAW-gegevens (zakelijk) (naam, adres, vestigings-/woonplaats);

– Contactgegevens: e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie;

– Positie bij de opdrachtgever: functie- en contactgegevens;

– Kamer van koophandel gegevens;

– Financiële gegevens;

– Contactmomenten: Om u goed van dienst te zijn worden contactmomenten via telefoon en email geregistreerd;

2.2 Waarom gebruikt Staff Hunters deze persoonsgegevens van opdrachtgevers?

De onder 2.1 genoemde gegevens van opdrachtgevers worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of om uw werkwijze en systemen op de onze aan te laten sluiten;

– om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
– om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;

– om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;

– om uw kredietwaardigheid te beoordelen;

– om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

3. Bewaartermijn

Staff Hunters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens worden jaarlijks opgeschoond.

4. Rechten op basis van de privacywetgeving

Ingeschreven kandidaten en opdrachtgevers hebben het recht op inzage in de eigen gegevens.
2

Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen, hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken. Veel van de gegevens die Staff Hunters van u heeft kunt u bekijken en aanpassen via het portal van Staff Hunters.

Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Staff Hunters de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal Staff Hunters motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

5. Recht om een klacht in te dienen

Staff Hunters gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Staff Hunters . Hij/zij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Staff Hunters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van Staff Hunters ) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

7. Herkomst van gegevens

Gegevens over de ingeschreven kandidaten verkrijgen wij van uzelf.

8. Website

Aanvullend op bovenstaande worden ook persoonsgegevens van bezoekers van onze website verwerkt.

De website kan bezocht worden zonder dat persoonsgegevens verstrekt worden. Wel verzamelt Staff Hunters bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van uw computer, user agent, het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt, dewebsite via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die ubezoekt en welke informatie u bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken de pagina Cookie statement.

3

9. Wijzigingen

Staff Hunters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

10. Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Staff Hunters heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten.

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via de mail remco@staffhunters .nl of per post, Staff Hunters, Anthony Fokkerstraat 79, 4462 ES Goes t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming.

Versie: 1
Van Toepassing vanaf: 30 augustus 2018